Kommunen i Schweiz

Åben kort
Lokal tid:
01:30:58

Polizeiinspektorat Stadt Bern

Predigergasse 5, Bern
local_government_officeLæs mere

Veranstaltungsmanagement

Predigergasse 5, Bern
local_government_officeLæs mere

WIRTSCHAFTSRAUM BERN

Nägeligasse 2, Bern
local_government_officeLæs mere

Stadtverwaltung Bern

Waisenhausplatz 25, Bern
city_hallLæs mere

Kantonale Verwaltung Kantonales Jugendamt

Gerechtigkeitsgasse 81, Bern
local_government_officeLæs mere

India Visa Application Centre

Weststrasse 2, Bern
local_government_officeLæs mere
Rathaus
Staatskanzlei des Kt. BE

Staatskanzlei des Kt. BE

Postgasse 68, Bern
local_government_officeLæs mere
Stadtarchiv Bern

Stadtarchiv Bern

Helvetiastrasse 6, Bern
libraryLæs mere
Automobil Club der Schweiz

Automobil Club der Schweiz

Wasserwerkgasse 39, Bern
travel_agencyLæs mere

Schweizerische Kriminalprävention SKP

Speichergasse 6, Bern
local_government_officeLæs mere

Handelsregisteramt des Kantons Bern

Gerechtigkeitsgasse 36, Bern
local_government_officeLæs mere

Burgerliches Sozialzentrum

Bahnhofplatz 2, Bern
local_government_officeLæs mere

Fachstelle öffentl. Verkehr

Bundesgasse 38, Bern
local_government_officeLæs mere

Tiefbauamt Stadt Bern

Bundesgasse 38, Bern
local_government_officeLæs mere
Zivilstandsamt Bern-Mittelland

Zivilstandsamt Bern-Mittelland

Laupenstrasse 18A, Bern
local_government_officeLæs mere

Ausweiszentrum Bern/Notpassstelle

Laupenstrasse 18A, Bern
local_government_officeLæs mere

Consulado de la Republica de Cuba

Gesellschaftsstrasse 8, Bern
local_government_officeLæs mere

Bernische Pensionskasse (BPK)

Schläflistrasse 17, Bern
local_government_officeLæs mere

Sammelstiftung Symova

Beundenfeldstrasse 5, Bern
local_government_officeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning